Pravila privatnosti

Podaci o rukovaocu i obrađivaču:

Ime: HBO Europe s.r.o. Ime: HBO ADRIA d.o.o.
Registrovano sedište: Praha 7, Jankovcova 1037/49, Post Code: 170 00, Czech Republic Registrovano sedište: Av. Većeslava Holjevca 40, 10000 Zagreb, hrvatska
Identifikacioni broj: 61466786

Društvo je registrovano u trgovinskom registru koji vodi Gradski sud u Pragu, Odeljak C, List 29418
Matični broj društva: 74511245957
Registracioni identifikator Rukovaoca: 00008182  
mejl adresa: sekretariat@hbo.cz mejl adresa: privacypolicy@hbogo.eu
(u daljem tekstu naveden kao “Rukovalac”) (u daljem tekstu naveden kao Obrađivač)

Imajući u vidu da Pravila privatnosti (u daljem tekstu „Pravila privatnosti“) predstavlja sastavni deo Uslova korišćenja i definicije navedene u Uslovima korišćenja se primenjuju prilikom tumačenja ovih Pravila privatnosti, molimo vas da pročitate Uslove korišćenja pre nego što pročitate ova Pravila privatnosti. Kliknite ovde za Uslove korišćenja.

Određivanje obrade podataka:

Obrada podataka se može inicirati dobrovoljnim, konačnim i svesnim pristankom Korisnika tokom registracije na HBO GO Sajtu, na osnovu informacija koje se mogu naći u ovim Pravilima privatnosti. Korišćenje Usluga se smatra pristankom Korisnika na Obradu podataka i na čuvanje Podataka (kao što je dole definisano). Ukoliko Korisnik ne prihvati ova Pravila privatnosti i ne dostavi Podatke koji su potrebni za dostavljanje Usluga, Usluge neće moći da se koriste.

Pravni osnov obrade podataka:

Pravni osnov za obradu podataka, za koji je potreban pristanak, je dobrovoljni pristanak Korisnika, na osnovu Odeljkom 5 (2) Zakona br. 101/2000 “O zaštiti ličnih podataka” sa izmenama ZZLP koji se primenjuje u Češkoj Republici (u daljem tekstu: “ZZLP”). Saglasnost za obradu Podataka, koji su neophodni za izvršenje ugovora zaključenog sa Korisnikom, u skladu sa Odeljkom 5 (2) b ZZLP, nije potrebna. Počev od 25.05.2018, lični podaci Korisnika će biti obrađivani u skladu sa Uredbom (EU) 2016/679 Evropskog parlamenta i Saveta od 27.04.2016 o zaštiti fizičkih lica u vezi sa obradom ličnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka i o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EC i bilo koja druga regulativa koja će zameniti ZZLP.

Primena Pravila privatnosti:

Ova Pravila privatnosti se primenjuju isključivo na obradu Podataka u vezi sa Uslugam

Obim podataka kojima se upravlja:

1. U toku postupka Registracije Korisnici biraju korisničko ime (npr. nadimak ili drugo ime koje ne mora da ukazuje na identitet Korisnika), lozinku, mejl adresu, i druge registracione identifikatore (npr. ADSL identifikator, broj ugovora, broj telefona, itd.) koji se traže u toku postupka Registracije (u daljem tekstu: “Podaci”). U toku obrade Podacima, Rukovalac ne može da otkriva te Podatke bilo kom trećem licu osim Operateru, ili da prebaci, objavi ili poveže ih sa bilo kojom drugom obradom Podataka. Pored Podataka nije potrebno da budu dati bilo koji drugi podaci. Korisnik je saglasan da Operater može da dobije pristup Podacima jer Operater pruža Usluge Korisniku i odgovoran je za brigu o klijentima.

2. Koroisnik je saglasan da, u toku pregledanja sadržaja strana Usluga, IP adresa uređaja Korisnika, početno i krajnje vreme posete, identifikacija pregledanih Usluga , i u određenim slučajevima, u zavisnosti od podešavanja uređaja Korisnika, tip pretraživača ili operativnog sistema biće zabeleženi. Sistem automatski beleži ove podatke.

3. U toku korišćenja Usluga, sistem može da pošalje anonimni identifikator posetioca, takozvani kolačić, na uređaj Korisnika. Kolačići su datoteke podataka u tekst formatu, koje se čuvaju na hard disku Korisnika. Kolačići ne sadrže lične podatke. Prema standardnim podešavanjima pretraživač prihvata kolačiće i čuva ih (npr. u ‘Temporarily downloaded Internet files’ datoteci). Ukoliko Korisnici ne žele da Rukovalac ostavi kolačić na uređaju Korisnika ili na neki drugi uređaj, oni mogu da deaktiviraju prijem kolačića na pretraživaču. U takvim slučajevima neke funkcije HBO GO Usluge mogu da budu ograničene. Dalje informacije o korišćenju kolačića su dostupne u pravilima o kolačićima. Pravila o kolačićima predstavlja sastavni deo Pravila privatnosti. Kliknite ovde za pravila o kolačićima

4. Korisnik je saglasan da HBO GO aplikacija prijave informacija o aktivnostima Korisnika korišćenjem Usluga, kao što je istorija gledanja i lista gledanja Korisnika i koja daje prilagođenu preporuku o sadržajima od interesa na osnovu ovih aktivnosti.

5. Korisnici su saglasni da HBO GO aplikacije (iOS, Android) mogu tražiti određene dozvole pre instaliranja ili tokom korišćenja, kako bi se Usluga mogla pravilno koristiti. Ovi zahtevi za dozvolu se traže od Korisnika tokom instalacije ili korišćenja i treba da ih Korisnik manuelno prihvati. Uopšteno, HBO GO aplikacije zahtevaju pristup dozvolama kao što je za internet konekciju, pristup ViFi i mreži države, upis/čitanje privremeno zabeleženih podataka, oznaka države gde se nalazi telefon, setovanje uređaja, dnevnik pročitanih/poslatih poruka, obaveštenje o notifikacijama. Gore navedene dozvole su potrebne za odgovarajuće iskustvo korisnika i za nadzor nad i poboljšanje kvaliteta Usluga. HBO GO aplikacija je u skladu sa smernicama programera platformskih provajdera.

Cilj obrade podataka:

1. Ciljevi obrade Podataka koji se tiču Podataka koje je dostavio Korisnik su sledeći:

(i) identifikacija i provera odobrenja Korisnika (odnosno, omogućavanje da pristupi Uslugama),

(ii) aktiviranje kontrolnog podešavanja za roditelje (odnosno, opciono uskraćivanje Usluga s obzirom na godine),

(iii) upotreba Podataka u statističke svrhe; kao i

(iv) pružanje daljih usluga poručenih od strane Korisnika (npr. notifikacije, novosti, preporuke programa, programi vernosti, specijalne ponude, u daljem tekstu navedeni kao “Dodatne usluge”). Rukovalac se obavezuje da pruža Dodatne usluge Korisniku isključivo na prethodni zahtev i saglasnost Korisnika i pružanje mogućnosti prestanka bilo koje od Dodatnih usluga.

2. Podaci zabeleženih u dnevniku datoteke u toku korišćenja Usluga služi za statističke svrhe (radi prikupljanja podataka o popularnosti sadržaja), za detekciju bilo kojih grešaka, provere bezbednog rada Usluga, i konačno za detekciju i prevenciju nezakonitih spoljnih napada koji povređuju ili ugrožavaju integritet Usluga.

3. Rukovaocu nije dozvoljeno da koristi Podatke u bilo koje druge svrhe osim onih ovde navedenih. Osim za prenos Podataka Operateru, Podaci se mogu predati trećoj strani nakon prethodnog dobrovoljnog i svesnog odobrenja Korisnika na osnovu detaljnih i iscrpnih informacija. Ovo se ne odnosi na slučajeve kada zakonska odredba predviđa da Rukovalac treba da preda neke Podatke.

Trajanje obrade Podataka:

1. Trajanje obrade Podataka traje od Registracije to trenutka Odjavljivanja Korisnika.

2. Rukovalac mora da obriše Podatke u roku od 10 radnih dana od prijema zahteva ya brisanje bez obzira da li je on poslat od Korisnika ili Operater.

Ostale informacije:

1. Rukovalac čuva Podatke isljučivo u digitalnom obliku. Samo zaposleni Rukovaoca i Obrađivača koji su ovlašćeni da pristupe Podacima i vrše usluge koje se odnose na Podatke mogu imati pristup Podacima. Da bi obezbedila sigurnost Podataka, Rukovalac mora da primeni sistem zaštite podataka koji je uobičajen za tu svrhu i staraće se o redovnom ažuriranju i nadogradnji istog i učini sve što se očekuje u takvoj situaciji kako bi se sprečio neovlašćeni pristup Podacima koji se obrađuju.

2. Rukovalac uključuje Obrađivača prilikom obrade Podataka. Obrađivač može da šalje novosti Korisnicima ili da pruža podršku nalogu Korisnika.

3. Korisnici imaju prava da zahtevaju informaciju koja se tiče obrade Podataka, ispravku ili modifikaciju svojih Podataka u bilo koje vreme, u formi pisma upućenog Rukovaocu ili elektronski na mejl adresu dole navedenu ili da prigovore na obradu podataka. Ukoliko Korisnici nađu da je obrada Podataka suprotna važećem pravu, mogu da prigovore na obradu podataka koju obavlja Rukovalac ili da se obrate Agenciji za zaštitu ličnih podataka Češke (Úřad pro ochranu osobních údajů/Agencije za zaštitu ličnih podataka, pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, Česká republika/Češka Republika, posta@uoou.cz) ili odgovarajućem sudu radi zaštite svojih prava.

4. Rukovalac briše Podatke, ukoliko

- obrada krši važeće pravo;

- Korisnik traži brisanje (povuče svoju saglasnost za obradu podataka);

- podaci su nepotpuni i netačni, što se ne može ispraviti;

- cilj obrade Podataka je postignut;

- to je naloženo od strane suda ili Agencije za zaštitu podataka Češke;

5. Rukovalac mora da obavesti Korisnika o bilo kojoj ispravci ili brisanju bez nepotrebnog odlaganja.

6. Ukoliko su Pravila privatnosti dostupna na HBO GO Sajtu i na crnogorskom i na engleskom jeziku, lokalna verzija je uvek preovladjujuća.