OPŠTI USLOVI ONLAJN USLUGA HBO EUROPE S.R.O

1 Opšte odredbe

1.1 HBO Europe s.r.o. sa svojim registrovanim sedištem na adresi Jankovcova 1037/49, Praha 7, Postcode: 170 00, Češka Republika, koji je registrovan u trgovinskom registru koji vodi Gradski sud u Pragu, Odeljak C, List 29418 (u daljem tekstu „HBO“) pruža audiovizuelne usluge medija koje su poznate pod imenom HBO GO na hbogo.me ili na drugom sajtu ili aplikaciji koja je određena od strane HBO (u daljem tekstu „Sajt“) sa sadržajem koji je raspoloživ na Sajtu s vremena na vreme (u daljem tekstu „Usluga“).

1.2 Ovi opšti uslovi (u daljem tekstu “Uslovi za korisnika”) se primenjuju na ugovore zaključene između HBO i nekog fizičkog lica (u daljem tekstu “Korisnik”) koji se odnosi na Usluge. Samo fizička lica koja imaju 18 godina i više, koja imaju prebivalište u Crnoj Gori mogu da zaključe ugovor sa HBO o pružanju Usluge. HBO takođe ima pravo da odbije zaključenje ugovora, ili da neposredno raskine ugovor sa nekim Korisnikom ukoliko je taj Korisnik ranije prekršio HBO Uslove za Korisnika. HBO može, umesto da odbije da zaključi ili raskine ugovor, da zahteva od Korisnika da pruži obezbeđenje za takve obaveze shodno tom ugovoru.

1.3 Ovi Uslovi za korisnika se primenjuju na i oni su obavezujući za HBO i Korisnika. Na ugovore se takođe primenjuju posebni uslovi i odredbe (uključujući bilo koju posebnu ponudu, cenu, uslove plaćanja i metod, uslov i rok ugovora, itd.) ponuđeni od strane HBO s vremena na vreme zajedno sa zaključenjem ugovora Korisnika i HBO. Zajedno sa bilo kakvim konfliktom koji postoji između posebnih uslova i Uslova za korisnika, posebni uslovi prevladavaju. Uslovi za Korisnika i posebni uslovi zajedno sačinjavaju ugovor koji se primenjuje između Korisnika i HBO (u daljem tekstu “Ugovor”). U cilju pribavljanja pristupa Usluzi, Korisnik mora da potvrdi da je Korisnik pročitao i prihvatio Ugovor.

1.4 Posle narudžbe Usluge od HBO, HBO će dostaviti potvrdu Ugovora putem e-mejla slanjem na e-mejl adresu koju je dostavio Korisnik u vezi sa registracijom Korisnika shodno donjem odeljku 4. Takva potvrda će sadržati tekst Ugovora. Ugovor je zaključen u trenutku kada Korisnik prihvati Ugovor pritiskom na naznačeno dugme koji se nalazi na Sajtu u cilju finalizacije narudžbine.

1.5 Ugovor može da bude zaključen na crnogorskom jeziku. Ovaj Ugovor (koji predstavlja ugovor zaključen elektronskim putem) će biti sačuvan od strane HBO i Korisnik će primiti tekst tog Ugovora u mejlu potvrde koja je dostavljena na e-mejl adresu koju je dostavio Korisnik. Važeči Uslovi za Korisnika su ostupni na Sajtu. Korisnik prihvata da da se njегови lični podaci obrađuju od strane HBO u skladu sa primenljivim Pravilnikom o ličnim podacima koji je dostupan od strane HBO na Sajtu.

2 Usluga

Teritorija

2.1 Usluge mogu da prvenstveno budu korišćene samo u Crnoj Gori (u daljem tekstu “Teritorija”). Korisnici imaju pravo da koriste Usluge dok se privremeno naaze na sledecim teritorijama: Bosni i Hercegovini, Bugarskoj, Hrvatskoj, Makedoniji, Sloveniji, Srbiji (u daljem tekstu “Druge Teritorije”). Kada Korisnici dobiju pristup Sajtu ili iniciraju snimanje sadržaja, HBO će verifikovati da se IP adresa Korisika nalazi na Teritoriji ili na Drugim Teritorijama.  Ukoliko IP adresa Korisnika ne može da se identifikuje ili se nalazi van Teritorije ili Drugih Teritorija, pristup Sajtu neće biti omogućen i snimanje sadržine neće biti dozvoljeno.

Sadržina

2.2 Usluga sadrži filmove, serije, dokumentarne emisije i druge programe koji su uključeni od strane HBO po njegovom sopstvenom nahođenju s vremena na vreme. Korisnik dobija pristup ovom sadržaju koji se pruža na Sajtu s vremena na vreme, odmah pošto Korisnik naruči Uslugu i prihvati Ugovor. HBO nastoji da stalno poboljšava iskustvo Korisnika kao gledaoca. Usluga i njena sadržina, može stoga, u budućnosti s vremena na vreme, da bude promenjena, modifikovana ili ažurirana. Sadašnja lista sadržaja Usluge je dostupna na Sajtu. Za promene, modifikacije i ažuriranje sadržaja Usluge i druge promene izgleda Sajta se ne smatra da predstavljaju modifikacije Ugovora niti Usluge sem ukoliko merodavno pravo drugačije ne predviđa. HBO može da pruža pristup uživo “HBO kanalu” na Sajtu. Korisnik prihvata da neki od izabranih programa možda nisu dostupni na tom HBO kanalu koji se distribuira putem sajta. Takođe, Korisnik ovim prihvata da HBO može, ali nije obavezan da distribuira uživo HBO kanal u okviru Usluge i da je obaveza HBO-a da pruža usluge audiovizuelnog medija na zahtev, a ne HBO Kanal uživo. Pristup HBO Kanalu uživo nije garantovani deo Usluge i nikakva dodatna naknada nije obračunata/fakturisana za pristup HBO kanalu uživo. HBO zadržava pravo da ukloni pristup bilo kom HBO Kanalu uživo iz Usluge, da zameni bilo koji HBO kanal uživo nekim drugim kanalom ili kanalima, ili da uključi druge kanale u Uslugu, bez davanja prethodnog obaveštenja o tome. Takve promene ili nedostupnost određenih programa na HBO kanalu uživo (ili kanalu(ima) koji zamenjuju taj HBO kanal) se neće smatrati izmenama Ugovora. Većina programa koji su uključeni u Uslugu su dostupni na lokalnom jeziku (bilo sinhronizacijom ili titlovima ili, u nekim slučajevima, naracijom), međutim, neki programi mogu da budu dostupni samo na originalnom jeziku.

HBO može da ubaci različite nivoe Usluge sa različitim cenama u budućnosti. Ukoliko različiti nivoi budu ubačeni, pojedinci će moći da se pretplate na bilo koji od ponuđenih nivoa po svom izboru.

Pretplata

2.3 Za mesečnu naknadu Korisnik može da se pretplati i dobije pristup celokupnom sadržaju Usluge ili odabranom nivou Usluge, ukoliko bude učinjeno dostupnim.

2.4 HBO može da ponudi Uslugu besplatno za jedan ograničeni period vremena pod uslovima koji su predviđeni u vezi sa takvom ponudom i Ugovorom (u daljem tekstu “Probni period”). Korisnik može da izabere da prestane da koristi Uslugu, u bilo koje vreme u toku Probnog perioda, bez da mora da plati za Uslugu. HBO neće menjati bilo koji iznos naknade u toku Probnog perioda.

2.5 Korisnici imaju pravo na jedan Probni period u toku perioda od uzastopnih dvanaest (12) uzastopnih meseci. Pravo na Probni period može biti potvrđenon od strane HBO-a na osnovu podataka koje je dao Korisnik, uključujući ali ne ograničavajući se na e-mail adresu, način plaćanja i/ili ID uređaja koji pripadaju tom nalogu, kako bi se sprečila zloupotreba Probnog perioda. U slučaju da HBO sumnja da postoji zloupotreba Probnog perioda ili njenih uslovea, HBO može odmah da preduzme mere za sprečavanje takve zloupotrebe, uključujući raskid Ugovora.

2.6 Ukoliko Korisnik nije raskinuo Ugovor u toku Probnog perioda, Probni period će automatski, bez davanja obaveštenja Korisniku, da se transformiše u uobičajenu pretplatu za koju Korisnik mora da plati uobičajenu pretplatu. Ukoliko Korisnik odluči da ne postane platežni Korisnik, taj Korisnik mora da otkaže Ugovor u toku Probnog perioda. Poslednji dan Probnog perioda biće dostupan Korisniku na Korisničkom nalogu na kontinuiranoj osnovi.

2.7 HBO ili njegovi partneri mogu s vremena na vreme ponuditi vaučere za korišćenje Usluge od strane Korisnika. Osim ako uslovi vaučerske ponude drugačije ne predviđaju, korišćenjem takvih vaučera Korisnici imaju pravo na jednokratno specijalno promotivno korišćenje Usluge u jednom ograničenom vremenskom periodu (npr. dodatni besplatni probni period pored Probnog perioda) (u daljem tekstu "Promotivni period"), a Korisnici će imati pravo da koriste jedan vaučer (i učestvuju u jednoj vaučerskoj kampanji) u toku bilo kojeg perioda od dvanaest (12) uzastopnih meseci.

3 Korišćenje Usluge

Da bi mogao da koristi Uslugu, Korisnik mora da se registruje na korisnički nalog na Sajtu (za dalje videti odeljak 4), ima pristup opremi, sistemima i vezama u skladu sa ovim Uslovima za korisnika (za dalje videti Odeljak 5), i po isteku potencijalnog Probnog perioda ili Promotivnog perioda, izvrši plaćanje u skladu sa ovim Uslovima za korisnika (za dalje videti Odeljak 6). Takođe, određene tehničke mere zaštite su sprovedene kako bi sprečile neovlašćeno korišćenje Usluge, kao što su kopiranje, korišćenje van Teritorije (i Drugih Teritorija) i dalje širenje sadržaja koji se pruža u Usluzi.

4 Registracija, ime koriosnika i lozinka

4.1 Registracija korisničkog naloga mora da se uradi na Teritoriji na hbogo.me korišćenjem crnogorske kreditne/debitne kartice ili drugim načinom plaćanja koji postoji na sajtu. Korisnici koji imaju stalno prebivalište u Crnoj Gori ili se fizički nalaze u zemlji svog prebivališta u bilo koje vreme od registracije mogu da registruju jedan nalog kako bi mogli da pristupe Usluzi. Kada se Korisnik registruje na neki nalog, HBO će verifikovati da je metod plaćanja Korisnika izdat u Crnoj Gori i da se IP adresa Korisnika nalazi u toj istoj državi. Ukoliko IP adresa ne može da se identifikuje ili se nalazi u državi koja nije Crna Gora ili je metod plaćanja Korisnika izdat u nekoj zemlji van Crne Gore, pristup Usluzi neće biti omogućen.

4.2 Korisnik je odgovoran da obezbedi da je navedena informacija u vreme registracije tačna, i , gde je to neophodno, da ažurira svoj korisnički nalog sa tačnim informacijama. Po registraciji Korisnik može samo da dostavi informaciju koja se tiče izabranog načina plaćanja. Očigledne greške unetih podataka će biti proveravane i o njima će Korisnik biti obavešten. Bez obzira na to, Korisnik treba da pregleda i verifikuje kompletnost i tačnost svojih podataka dostavljenih u toku postupka registracije.

4.3 U zavisnosti od izabranog načina plaćanja, po registraciji Korisnik je dužan na zahtev da dostavi sve ili samo neke od sledećih podataka: svoje ime, prezime, e-mejl adresu, lozinku, broj kreditne/debitne kartice CVV/CCV kod i datum važenja kartice, ime nosioca kartice detalje koji se odnose na izabrani način plaćanja, na primer, detalje računa relevantnog davaoca usluge plaćanja, kod vaučera ili drugu informaciju koja može da bude zahtevana ili potrebna radi izvršenja registracije (u daljem tekstu “Informacija prilikom prijave”). Informacija prilikom prijave Korisnika je lična i ne može da je koristi neko treće lice. Korisnik je dužan da sačuva Informaciju prlikom prijave kako bi je zaštitio od neovlašćenog pristupa. Korisnik je odgovoran za svako korišćenje Usluge koje se dogodi korišćenjem naloga Korisnika.

4.4 Ukoliko Korisnik sumnja da postoji neovlašćeno korišćenje Informacije prilikom prijave Korisnika, Korisnik je dužan da odmah obavesti HBO o ovoj činjenici i da promeni lozinku Korisnika. U slučaju da HBO ima razloga da veruje da je Informacija prilikom prijave saopštena ili se na neki drugi način zloupotrebljava od neovlašćenih lica, HBO ima pravo da odmah raskine Ugovor u skladu sa odeljkom 12.4 (c)

4.5 HBO ima pravo da u bilo koje vreme zahteva od Korisnika da promeni lozinku Korisnika. Promene treba da budu izvršene odmah i mogu da prouzrokuju privremeni prekid korišćenja Usluge.

4.6.  Korišćenje bilo koje kreditne/debitne kartice ili nekog drugog izabranog načina plaćanja može da bude blokirano u slučaju postojanja sumnje da je u pitanju prevara ili neko drugo delo.

5 Oprema, itd

5.1 Da bi mogao da koristi Uslugu, Korisnik mora da ima neophodne i dozvoljene sisteme, veze i opremu.

5.2 Specifikacija sadašnjih zahteva sistema je dostupna na Sajtu. Međutim, ispunjenje ovih zahteva sistema ne garantuje da Korisnik može da koristi Uslugu neograničeno iz razloga koji se nalaze van kontrole HBO. Korišćenje Usluge može da zahteva instalaciju softvera nekog drugog lica od strane Korisnika. HBO će dostaviti informaciju na Sajtu koja se tiče koji softver nekog drugog lica može da se koristi, ali HBO ne dostavlja svoj sopstveni softver i nije odgovoran za takav softver drugog lica i njegovo ažuriranje.

5.3 Usluga zahteva da Korisnik ima pristup neophodnoj internet vezi. Korisnik je odgovoran za sve troškove koji su povezani sa takvom vezom, uključujući troškove protoka podataka, bez obzira gde na Teritoriji (videti gore odeljak 2.1) Korisnik koristi Uslugu. Specifikacija zahteva za minimalnu brzinu preuzimanja koja je potrebna radi korišćenja Usluge je dostupna na Sajtu.

5.4 Samo one vrste uređaja koje su u ovom trenutku navedeni na Sajtu mogu da budu korišćeni i registrovani za Uslugu. HBO ima pravo s vremena na vreme da odluči koji uređaji se smatraju odobrenim na osnovu trenutnog nivoa tehničkog razvoja i standarda. HBO ne dostavlja sopstvene uređaje i ne preuzima nikakvu odgovornost za performanse odobrenih uređaja ili za njihovu stalnu kompatibilnost sa Uslugom i njenim ažuriranjem.

5.5 Korisnik ima pravo da koristi i da se registruje za Uslugu na najviše pet (5) uređaja, što uključuje kompjutere, mobilne telefone, tablete i druge odobrene uređaje. Promene registrovanih, odobrenih uređaja mogu da se sprovedu na nalogu Korisnika (trenutno najviše 5 puta u toku meseca). HBO može da implementira pravila koja se tiču učestalosti promena registrovanih, odobrenih uređaja od strane Korisnika. Informacije koje se tiču takvih pravila biće dostavljene Korisniku u skladu sa donjim odeljkom 11. Osim ako drugačije ne bude obavešten od strane HBO, samo dva (2) istovremena prenosa Usluga su dozvoljena na registrovanim i odobrenim uređajima.

5.6 U meri u kojoj je to dozvoljeno merodavnim pravom, HBO nije odgovoran za nemogućnost Korisnika da koristi Uslugu ili za pristup Usluzi koja postane ograničena zbog prekomernog korišćenja Interneta ili zbog grešaka ili problema koji se odnose na kompjutere ili druge uređaje, mreže, elektroniku ili komunikaciju koja se nalazi van kontrole HBO.

6 Naknada i plaćanje

6.1 Naknada za Uslugu se plaća u skladu sa cenama koje se primenjuju s vremena na vreme i koje su dostupne na Sajtu. Primenljive naknade će biti dostupne Korisniku pre zaključenja Ugovora i postupak registracije omogućava izričitu potvrdu Korisnika da je on svestan da ta narudžbina nosi sa sobom obavezu plaćanja te cene. Ako (i) cena bude određena u evrima i (ii) način plaćanja koji se koristi za plaćanje se zasniva na lokalnoj valuti, važeći kurs će odrediti relevantna banka (ili davalac usluga plaćanja). HBO nije odgovoran za važeći devizni kurs ili za druge naknade koje primenjuje banka ili davalac usluge plaćanja. Za detalje obratite se svom davaocu usluge plaćanja.

6.2 Ukoliko Korisnik nema pravo na jedan Probni period, niti na Promotivni period, prvo plaćanje pretplate treba da bude izvršeno na datum kada je Korisnik zaključio Ugovor a sledeća plaćanja pretplate HBO-u za prvi sledeći mesec treba da budu izvršena unapred istog dana svakog meseca koji odgovara danu kada je Korisnik zaključio Ugovor o Usluzi. Ako takav dan ne postoji u datom mesecu, poslednji dan datog meseca će biti određen kao dan plaćanja.

6.3 Korisnik može da izvrši plaćanje naknade putem bilo kog sredstva plaćanja koje nudi HBO na Sajtu. Korisnik je saglasan da potpiše potrebna doumenta i da, na svaki datum dospeća, ima dovoljno sredstava za plaćanje Usluge dostupne na bilo kom od izabranih sredstava plaćanja.

6.4 Ukoliko je Korisniku dat Probni period ili Promotivni period, nikakvo plaćanje ne treba da bude izvršeno u toku trajanja takvog/takvih perioda. Prvo plaćanje treba da bude izvršeno prvog dana posle isteka Probnog perioda ili Promotivnog perioda (pod uslovom da Korisnik nije raskinuo Ugovor pre isteka Probnog perioda ili Promotivnog perioda) i posle toga istog dana svakog meseca sledećih meseci. Ukoliko taj dan ne postoji u nekom mesecu, poslednji dan datog kalendarskog meseca će biti datum plaćanja.

6.5 Ukoliko Korisnik nije stavio dovoljno sredstava na raspolaganje na dan dospeća plaćanja, HBO će mejlom na mejl adresu dostavljenu od strane Korisnika poslati „obaveštenje o neuspešnom plaćanju“ i HBO će opet da pokuša da naplati naknadu – ne više od pet (5) puta - korišćenjem kreditne ili debitne kartice.

6.6 Ukoliko plaćanje ne bude izvršeno na vreme, HBO takođe ima pravo da bez odlaganja -obustavi ili ograniči pristup Korisnika Usluzi. HBO takođe ima pravo da odmah raskine Ugovor ukoliko uplata kasni više od dvadeset (20) dana.

7 Korišćenje Usluge

7.1 Korisnik može da koristi Uslugu samo za ličnu upotrebu Korisnika i u skladu sa ovim Uslovima za korisnika. Korisnik ne može, i ne sme podsticati, omogućavati ili izazvati da bilo koje drugo lice učini bilo šta od sledećeg:

(a)(a) Koristi Usluge za komercijalne ili javne svrhe;
(b) (b) Koristi Usluge za bilo koje nezakonite ili neodgovarajuće svrhe;
(c) (c) kopira/reprodukuje, pozajmljuje, prodaje, emituje ili na drugi način distribuira, uređuje ili na bilo koji drugi način prenosi ili prilagođava sadržaj iz Usluge.
(d) (d) zaobilazi, modifikuje, uklanja, menja ili na bilo koji drugi način manipuliše bilo koje obezbeđenje, enkripcijom ili drugom tehnologijom ili softverom koji je deo Usluge; ili
(e) (e) Na drugi način koristi Uslugu kršeći autorska prava, druga prava ili ove Uslove za korisnika.

7.2 Usluga može samo da bude korišćena u okviru Teritorije a u skladu sa odeljkom 2.1 ovih uslova u okviru Drugih Teritorija. Korisnik ne može na bilo način, i ne sme podsticati, omogućavati ili izazvati da bilo koje drugo lice koristi ili pokuša da koristi Uslugu van Teritorije ili pod uslovima iz ovih uslova van Drugih Teritorija.

7.3 Korišćenje Usluge kršenjem ovog odeljka 7 se uvek smatra bitnim kršenjem Ugovora koje može da ima za posledicu da HBO raskine Uslugu sa neposrednim dejstvom (za dalje videti Odeljak 12).

8 Maloletna lica

8.1 Usluga može sadržati materijale koji se smatraju neprikladnim za maloletnike i koje drugi mogu smatrati opscenim ili uznemiravajućim.

8.2 Usluga nije namenjena da je koriste deca bez angažovanja, nadzora i saglasnosti roditelja ili staratelja. Roditelji, staratelji ili druge odrasle osobe koje dozvoljavaju deci da koriste Uslugu su isključivo odgovorne za odluku da li je sadržaj Usluge pogodan za takvo dete.

8.3 HBO obezbeđuje tehnička sredstva za ograničenje pristupa Usluzi ili određenom sadržaju. Lozinka, PIN kod ili druga slična sredstva mogu da budu potrebna kako bi se pristupilo Usluzi ili određenom sadržaju. Korisnik je dužan da obezbedi da takva tehnička sredstva budu aktivirana i efikasna, kao što je predviđeno i naloženo od strane HBO-a, osim ako takva sredstva moraju uvek da se koriste radi pristupa Usluzi.

9 Modifikacije i izmene

9.1 Korisnik ovim izričito prihvata da HBO ima pravo da promeni visinu naknade i druge odredbe Uslova za korisnika u razumnoj meri. Korisnik će biti obavešten o takvim izmenama putem e-mejla poslatog na e-mejl adresu datu od strane Korisnika najkasnije u roku od trideset (30) dana pre stupanja takve izmene na snagu. Zajedno sa takvom izmenom Korisnik ima pravo da raskine Ugovor sa dejstvom na dan kada takva izmena stupi na snagu. HBO je dužan da obavesti Korisnika u svom obaveštenju o njegovom/njenom pravu da raskine Ugovor. Ukoliko Korisnik ne raskine Ugovor pre nego što takva izmena stupi na snagu, smatra se da je Korisnik prihvatio takvu izmenu.

9.2 Korisnik ovim izričito prihvata da HBO ima pravo da napravi značajne izmene sadržaja koji pokriva Usluga u razumnoj meri. Korisnik će biti obavešten o takvim izmenama putem e-mejla poslatog na e-mejl adresu datu od strane Korisnika najkasnije u roku od trideset (30) dana pre stupanja takve izmene na snagu. Zajedno sa takvom značajnom izmenom Korisnik ima pravo da raskine Ugovor sa dejstvom na dan kada takva izmena stupi na snagu. HBO je dužan da obavesti Korisnika u svom obaveštenju o njegovom/njenom pravu da raskine Ugovor. Ukoliko Korisnik ne raskine Ugovor pre nego što takva izmena stupi na snagu, smatra se da je Korisnik prihvatio takvu izmenu.

9.3 U svrhu odeljka 9.2, izmena koja se odnosi na sadržaj je značajna gde je količina sadržaja koji pokriva Usluga drastično smanjen ili je sveukupna orijentacija sadržaja značajno izmenjena. Istek ili prestanak licence za određene programe ili serije, ili odluka da se ne izvrši produkcija ili uključe dalje sezone određenih serija se ne smatra bitnom promenom. Značajna promena je samo ona promena koja će imati za rezultat značajno smanjenje naziva filmova i/ili serija uključenih u Uslugu. Značajno smanjenje znači smanjenje od 50% ili više od svih naziva filmova i/ili serija u odnosu na celokupan sadržaj koji pokriva Usluga.

9.4 U slučaju ranijeg prestanka shodno odeljku 9, kada je Korisnk izvršio plaćanje koje se odnosi na period posle isteka, HBO će vratiti preostali iznos u roku od trideset (30) dana od isteka Ugovora.

Informacija Korisnicima koja se odnosi na izmene i vraćanje iznosa

9.5 Informacija koja se tiče gore opisanih izmena biće dostavljena Korisniku u skladu sa donjim odeljkom 11.

10 Gubitak prava na odustanak

Zaključivanjem Ugovora, Korisnik izričito daje svoju saglasnost na dobijanje pristupa na (isporuku) Usluge odmah po zaključenju Ugovora i plaćanju naknade shodno Ugovoru. Korisnik ovim prihvata da dobijanjem pristupa Usluzi (isporukom usluge) pre isteka četrnaestodnevnog (14) perioda za odustanak od Ugovora, Korisnik gubi pravo na odustanak od Ugovora shodno Odeljku 1829 Češkog Građanskog zakonika (Zakon br. 89/2012, sa izmenama), u roku od četrnaesto-dnevnog (14) perioda od zaključenja Ugovora. Ukoliko je Korisnik zaključio Ugovor i pružanje Usluge je započelo, ali Korisnik više ne želi da koristi Uslugu i da bude obavezan Ugovorom, onda Korisnik mora da raskine Ugovor u skladu sa donjim odeljkom 12. Postupak registracije predviđa izričitu potvrdu (polje za potvrdu) Korisnika kojom on/ona daje saglasnost za dobijanje pristupa na (isporuku) Uslugu odmah nakon zaključenja Ugovora i plaćanja naknade i potvrđuje da dobijanjem pristupa na Uslugu (isporukom Usluge) pre kraja četrnaesto-dnevnog (14) perioda za odustanak od Ugovora, Korisnik gubi pravo na odustanak od Ugovora.

Ova odredba Odeljka 10 ne utiče na pravo Korisnika da raskine ovaj Ugovor u bilo koje vreme u toku trajanja Probnog perioda bez obaveze plaćanja za Usluge, kao što je predviđeno u Odeljku 2.4.

11 Informacije klijentima

11.1 HBO može da pošalje obaveštenja Korisniku putem e-mejla, ili objavom na Sajtu u skladu sa merodavnim pravom.

11.2 Korisnik je dužan da ažurira svoje kontakt informacije ukoliko se one promene u toku korišćenja Usluge. Smatraće se da je HBO ispunio svoju obavezu davanja obaveštenja slanjem obaveštenja na poslednje datu e-mejl adresu Korisnika, bez obzira da li tu adresu Korisnik i dalje koristi ili se ne može koristiti.

12 Uslovi Ugovora i prestanak

12.1 Ugovori o pretplati na Uslugu je zaključen za period pretplate od jednog (1) meseca i automatski se produžava na period od još jednog (1) meseca sve dok Korisnik ili HBO ne raskine Ugovor u skladu sa ovim Uslovima za korisnika. Osim ako nije drugačije predviđeno u gornjem odeljku 9.4, pretplatnička naknada koja je plaćena unapred za relevantni period neće biti vraćena i Korisnik ima pravo da nastavi da koristi Uslugu do kraja tog perioda. Ukoliko Korisnik ima pravo na Probni period shodno odeljku 2.4 ili Promotivni period shodno odeljku 2.7, pretplatnički period počinje da teče prvog dana Probnog perioda ili Promotivnog perioda, ukoliko je primenljivo, i traje za period koji je jednak Probnom periodu i/ili Promotivnom periodu, ukoliko je primenljivo, i automatski se produžava za periode od po jednog (1) meseca sve dok Korisnik ili HBO ne raskine ovaj Ugovor shodno ovim Opštim uslovima.

12.2 Ukoliko Korisnik želi da raskine Ugovor, HBO mora da bude obavešten putem e-mejla, poštanske pošiljke ili, ukoliko HBO omogući takvu alternativu, putem Sajta na linku hbogo.me/kontakt). U slučaju da Korisnik inicira raskid Ugovora, HBO će poslati e-mejl potvrde Korisniku na kraju perioda pretplate. Ukoliko HBO želi da raskine Ugovor, HBO je dužan da obavesti Korisnika putem mejla ili poštanskom pošiljkom. U skladu sa klauzulom 12.1 Ugovor će biti raskinut na kraju tada tekućeg perioda Ugovora od jednog meseca.

12.3 U vezi sa promenama visine naknade ili Uslova za korisnika, pravo na raskid Ugovora nastaje u skladu sa odeljkom 9.

12.4 Pod uslovom onoga što je ovde predviđeno, HBO ima pravo da raskine Ugovor sa trenutnim dejstvom i da istovremeno odmah učini Uslugu nedostupnom Korisniku bilo kom od navedenih slučajeva:

(a) Korisnik kasni sa plaćanjem za period od najmanje dvadeset (20) dana;
(b) postoje razumni osnovi pretpostavke da je Korisnik insolventan;
(c) Korisnik je zloupotrebio Probni period , Promotivni period i njegove uslove
(d) postoji neovlašćeno korišćenje Usluge ili postoje razumni osnovi da se pretpostavi da se takvo neovlašćeno korišćenje dešava,
(e) Korisnik je pokušao da koristi Probni period više od jedanput (1) u toku perioda od dvanaest uzastopnih meseci,
(f) Korisnik je na neki drugi način izvršio bitno kršenje Ugovora, ili je ponovio kršenje Ugovora.

13 Prava intelektualne svojine

13.1 U vezi sa zaključenjem Ugovora sa HBO, HBO dodeljuje Korisniku neekskluzivnu, neprenosivu i ograničenu licencu da gleda sadržaj Usluge. Korisnik može da koristi Uslugu i njen sadržaj samo u skladu sa Ugovorom i za svoju ličnu upotrebu.

13.2 Materijali na Sajtu i sadržaj Usluge su zaštićeni autorskim pravom, pravom o žigu i/ili drugim zakonima o zaštiti intelektualne svojine. Ugovor sa HBO ni na koji način ne uključuje prenos na Korisnika bilo kog prava svojine ili nekog drugog prava intelektualne svojine na sadržaj Usluge ili na Uslugu.

14 Obezbeđenje

14.1 Korisnik nema prava da postupa na bilo koji način koji bi mogao da dovede do toga da Usluga ili Sajt više nisu u funkciji, da su preopterećeni, oštećeni ili oslabljeni. Korisnik ne može uticati ni na korišćenje Usluge drugog Korisnika.

14.2 Korisnik ne može da pokuša da stekne neovlašćeni pristup mrežama, kompjuterskim sistemima sadržaju ili informacijama koje se odnose na Sajt ili Usluge. Kršenje ove odredbe će se u svakom slučaju smatrati bitnim kršenjem Ugovora koje, između ostalog, može da ima za posledicu raskid Ugovora sa trenutnim dejstvom (za dalje videti Odeljak 12).

15 Ograničenje odgovornosti, poremećaji i prekidi

15.1 O poremećajima, prekidima i drugim greškama Usluge treba obavestiti HBO što je pre to moguće. U meri u kojoj to dozvoljava merodavno pravo, HBO neće biti odgovoran za greške Usluge koje su van kontrole HBO u skladu sa gornjim odeljkom 5.6 ili druge greške koje su posledica korišćenja od strane Korisnika opreme koja nije odobrena ili koja je posledice nemara Korisnika.

15.2 U vezi sa takvim poremećajima, prekidima i drugim greškama, koje imaju za posledicu da Usluga više ne može da se koristi, za šta HBO snosi odgovornost na osnovu odeljka 15.1 Korisnik koji ju je tražio ima pravo da dobije fer naknadu koja će biti utvrđena na osnovu merodavnog prava. Korisnici nemaju pravo na naknadu za poremećaje, prekide i druge greške Usluge koja su posledica održavanja. HBO obavešatava Korisnike da postoje 3 vrste održavanja:

Redovno mesečno održavanje: obavlja se određenog dana svakog meseca između 01:00 AM – 05:00 AM CEST.

Vanredno održavanje: može se obavljati između 01:00 AM-05:00 AM CEST ukoliko operator smatra neophodnim.

Hitno održavanje: može se obaviti u bilo kom trenutku, ukoliko postoji hitan tehnički problem koji se može odraziti na dostavljanje Usluge.

Tokom sve tri vrste održavanja Usluga može biti nedostupna.

16 Obaveza na nadoknadu

TKorisnik je saglasan da nadoknadi i da zaštiti HBO, njegova zavisna društva, zaposlene, članove upravnog odbora i davaoce licence od gubitaka, troškova ili zahteva koji proizilaze iz, ili su u vezi sa kršenjem Ugovora od strane Korisnika, kršenjem merodavnog prava od strane Korisnika ili kršenja prava trećih lica od strane Korisnika.

17 Prenos

HBO ima pravo da, bez prethodne saglasnosti Korisnika, prenese sva svoja prava, zahteve i obaveze na osnovu Ugovora na neko drugo društvo u okviru iste grupe ili na neko treće lice za koje može razumno da se očekuje da ispunjava obaveze shodno Ugovoru na zadovoljavajući način. Korisnik ima pravo da prenese prava i obaveze Korisnika na osnovu Ugovora uz prethodnu saglasnost HBO.a.

18 Linkovi koji vode sa Sajta

Sajt može da uključi linkove koji vode na druge sajtove koji su dati od nekih drugih lica. HBO nema kontrolu nad, ne preuzima nikakvu odgovornost za takve linkove ili sadržaj takvih sajtova. Korišćenje takvih sajtova od strane Korisnika je na sopstvenu odgovornost Korisnika.

19 Bez saglasnosti

Ukoliko se HBO uzdrži od vršenja nekog prava iz ovog Ugovora ili uzdrži od pokretanja postupka protiv Korisnika zbog kršenja Ugovora od strane Korisnika, to se neće smatrati kao davanje ovlašćenja na kršenje ili na buduća slična kršenja i neće ni na koji način uticati na prava HBO-a iz ovog Ugovora.

20 Tužbe i postupci

Ukoliko Korisnik iz bilo kog razloga, nije zadovoljan sa Uslugom, takav Pretplatnik može da kontaktira HBO korišćenjem kontakt informacija navedenih u Odeljku 21 ili neke druge kontakt informacije koje su dostupne na Sajtu.

Korisnik i HBO su dužni prvo da pokušaju da reše bilo koji spor koji proizilazi iz ovog Ugovora mirnim putem. U slučaju da strane ne mogu da postignu dogovor, spor će biti rešen pred nadležnim sudom u Crnoj Gori. Na Ugovor se primenjuje pravo Češke, osim ako drugačije nije ovde predviđeno. Vi takođe možete da imate pravo na određenu zaštitu potrošača i primenu drugih obaveznih odredaba na osnovu prava Crne Gore.

Korisnik, kao potrošač, pre podnošenja tužbe nadležnom sudu, ima pravo da podnese žalbu nadležnom organu za rešavanje primedbui potrošača i vansudsko rešavanje sporova – Odboru za vansudsko rešavanje potrošačkih sporova pri Privrednoj komori Crne Gore.

21 Kontakt informacije i nadležno regulatorno telo

HBO može da bude kontaktiran na adresi HBO Europe s.r.o., Jankovcova 1037/49, Praha 7, Postcode: 170 00, Češka Republika, telefon broj: +42061094444 ili putem mejl adrese: sekretariat@hbo.cz.

U slučaju raskida Ugovora, molimo Vas da koristite sledeći kontakt: https://hbogo.me/kontakt

Savet za radio i televizijsko emitovanje, Škrétova 44/6, 120 00 Praha 2, Češka Republika, www.rrtv.cz, je regulatorno telo koje nadzire pružanje Usluge, uključujući i HBO kanale.